Obchodní podmínky

Znění účinné od 1. 10. 2023

Pronajímatelem je společnost DVA MLUVČÍ, s.r.o., IČ 02739321, se sídlem Kukučínova 799/10, Hulváky, 709 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 58471/KSOS (dále také jako „Dva Mluvčí rental“). 

Email pronajímatele: byrtusova@dvamluvci.cz

Tel. kontakt pronajímatele: +420 731 893 108

Datová schránka: zm2ekaj

Nájemcem je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Dva Mluvčí rental nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. 

Nájemce podáním objednávky potvrzuje, že veškeré jím vyplněné údaje jsou správné a pravdivé, a že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP.

 

Předmět nájmu

 

Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem všech pronajímaných věcí na www.rental.dvamluvci.cz, případně má zajištěno právo pronajmout techniku ve vlastnictví třetí osoby nájemci.

II.

Obecná ustanovení a poučení

 

 1. Smlouvou o nájmu věci se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci na určitou dobu užívání movité věci a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné dle platného ceníku na webu www.rental.dvamluvci.cz.
 2. Pronajímatel prohlašuje, že neexistují žádné právní ani faktické vady předmětu nájmu, které by mohly být překážkou nájmu.

III.

Uzavření nájemní smlouvy

 

 1. Nájemní smlouva mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká potvrzením pronajímatele po obdržení objednávky prostřednictvím objednávkového systému případně vytvořením objednávky v provozovně pronajímatele na základě žádosti nájemce. Nájemce má právo jím zadané údaje až do odeslání závazné objednávky měnit a opravovat. Uzavření smlouvy pronajímatel potvrdí nájemci e-mailem. Smlouva se sjednává na dobu určitou specifikovanou ve smlouvě o nájmu – určenou nájemcem při vyplnění objednávkového formuláře a potvrzenou pronajímatelem formou e-mailu. Nájemce výslovně souhlasí s využitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání nájemní smlouvy.
 2. Smluvní strany jsou oprávněny nájemní smlouvu vypovědět z důvodu hrubého porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou.

Nájemné a kauce

 

 1. Nájemce se zavazuje platit pronajímateli nájemné podle ceníku na webu www.rental.dvamluvci.cz za každý den trvání nájmu, není-li stanoveno jinak dodatkem k nájemní smlouvě.
 2. Nájemce může být na základě rozhodnutí pronajímatele požádán o uzavření dohody o složení kauce pro pokrytí případných vzniklých škod na předmětu nájmu zaviněných nájemcem. V případě odepření uzavření dohody o kauci se nájemní smlouva od počátku bez sankce ruší. Výše kauce je vypočítána pronajímatelem na základě hodnoty objednaného zboží (až do její výše), předchozí spolupráce, referencí nájemce a jeho právního statusu (freelancer / osvč / s.r.o. / a.s.). Kauce je použita jako záloha pro uskutečněné plnění za předmětné období a jako částečná protihodnota zapůjčené techniky. V případě škody je využita na uhrazení případných nákladů na opravu či pořízení nového předmětu nájmu. Vrácení kauce se řídí uzavřenou dohodou o jejím složení.
 3. Platbu nájemného může nájemce učinit převodem na účet pronajímatele, případně v hotovosti v provozovně pronajímatele.

Povinnosti pronajímatele

 

 1. Pronajímatel předá nájemci předmět nájmu v dohodnutý den a hodinu, podle platné objednávky potvrzené e-mailem.
 2. Pronajímatel se při předání předmětu nájmu nájemci přesvědčí, že předmět nájmu je způsobilý k obvyklému užívání.
 3. Pronajímatel nenese odpovědnost za škody způsobené neodbornou manipulací a jiným zacházením s předmětem nájmu.

Povinnosti nájemce

 

 1. Nájemce není oprávněn poskytnout předmět nájmu k užívání třetí osobě a není oprávněn jej dále pronajmout.
 2. Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu k účelům, k nimž obvykle slouží. Předmět nájmu nelze použít jako zástavu.
 3. Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu mimo území ČR pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele.
 4. Nájemce převzetím předmětu nájmu souhlasí s tím, že za škody způsobené předmětem nájmu během doby nájmu neodpovídá pronajímatel. Nájemce přebírá odpovědnost za možné následky spojené s neodbornou manipulací a jiným zacházením s předmětem nájmu.
 5. Nájemce je srozuměn se skutečností, že pronajímatel neodpovídá za data uložená na záznamových zařízeních. Pronajímatel dále neodpovídá za škody a náklady vzniklé chybou nebo poruchou předmětu nájmu. Nájemci je proto doporučeno data dostatečně a včas zálohovat, aby předešel riziku vzniku výše uvedených škod.
 6. Nájemce se zavazuje, že v případě poškození předmětu nájmu tento navrátí ve stavu, který není v rozporu s reklamačními podmínkami výrobce předmětu nájmu. V opačném případě se nájemce zavazuje uhradit cenu nevyreklamovatelného předmětu nájmu v její plné výši.
 7. Po uplynutí doby nájmu se nájemce zavazuje předat předmět nájmu pronajímateli v sídle pronajímatele či jiném dohodnutém místě, nejpozději však v den a hodinu uvedené v objednávce. Nájemce se zavazuje předat předmět nájmu ve stejném stavu, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, jako při převzetí předmětu nájmu od pronajímatele. Nájemce je povinen pronajímateli uhradit škodu vzniklou na předmětu nájmu jeho opotřebením nad míru obvyklou. 
 8. V případě prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu je nájemce povinen nadále hradit sjednané denní nájemné. Dále je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 15% sjednaného denního nájemného a to za každý den prodlení.
 9. Nájemce odpovídá od okamžiku převzetí předmětu nájmu od pronajímatele za případné škody, zničení a odcizení předmětu nájmu, a to až do doby vrácení předmětu nájmu pronajímateli. 
 10. Nájemce je povinen oznámit jakoukoliv vyskytnuvší se vadu předmětu nájmu neprodleně pronajímateli. Na později reklamované vady nebude brán zřetel a nebude rovněž možné nárokovat slevy z nájemného.
 11. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel neodpovídá za případné škody způsobené nájemci nedostatečným nabitím baterií předmětu nájmu. 
 12. Pronajímatel dále neodpovídá za škody způsobené nájemci v důsledku nefunkčnosti dodaných datových kabelů, neboť tyto si má nájemce povinnost překontrolovat při převzetí předmětu nájmu od pronajímatele dle čl. VII těchto Všeobecných smluvních podmínek.
 13. Nájemce bere na vědomí, že v případě poškození předmětu nájmu, které má za následek nefunkčnost předmětu nájmu, je povinen pronajímateli uhradit peněžní částku ve výši odpovídající účelně vynaloženým nákladům, které pronajímatel musí vynaložit pro uvedení předmětu nájmu do původního stavu a dále ušlý zisk do maximální výše nájemného za dobu, po kterou předmět nájmu nebyl v dispozici pronajímatele v souvislosti se škodnou událostí. 
 14. Uhrazením smluvních pokut a obdobných plnění podle těchto Všeobecných smluvních podmínek není dotčeno právo pronajímatele na náhrady škody v plné výši.

VII. 

Všeobecné smluvní podmínky

 

 1. Nájemce je povinen překontrolovat při převzetí stav, součásti a příslušenství předmětu nájmu. V případě jakékoliv vady předmětu nájmu je tuto vadu povinen nájemce okamžitě při převzetí pronajímateli namítnout. Při nedodržení této povinnosti ztrácí nájemce právo vadu předmětu nájmu namítat, ledaže jde o vadu skrytou a při běžné kontrole nezjistitelnou. Vadou se myslí zejména nefunkčnost předmětu nájmu nebo jeho nedostatečné či nadbytečné množství.
 2. Nájemce prohlašuje, že souhlasí s vyzvednutím a vracením předmětu nájmu dle vyplněných časů v objednávce. V dřívější době není možné zaručit dostupnost předmětu nájmu. 
 3. V případě zrušení nebo změny objednávky méně než 24 hodin před dohodnutým časem vyzvednutí či po nevyzvednutí objednávky z důvodu založeného výlučně na straně nájemce souhlasí nájemce s uhrazením storno poplatku ve výši jednodenního nájemného.

VIII. 

Pojištění

 

 1. Nájemci se doporučuje pojistit předmět nájmu před poškozením, zničením nebo škodou způsobenou užíváním či selháním předmětu nájmu. Poškození, zničení či jiné škody na předmětu nájmu, který nájemce proti takové události nepojistil, jej nezbavují povinnosti nahradit škodu pronajímateli. Nájemce se dále zavazuje z poskytnutého pojistného plnění uspokojit nároky pronajímatele. 

Ručení objednatele

 

V případě, kdy je osoba objednatele (osoba uzavírající nájemní smlouvu s pronajímatelem) odlišná od osoby, které je fakturováno nájemné, ručí objednatel pronajímateli za uhrazení splatného nájemného, které ani po dodatečné písemné výzvě nebylo uhrazeno.

 

X.

Sdělení vůči spotřebiteli

 

V případě, že nájemce je spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), má právo odstoupit od smlouvy o nájmu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření. Nájemce může oznámení o odstoupení od smlouvy učinit prostřednictvím zaslání oznámení obsahujícího sdělení této skutečnosti na adresu sídla pronajímatele, případně zasláním e-mailu na: byrtusova.dvamluvci.cz. Formulář pro odstoupení od smlouvy je přílohou č. 1 těchto obchodních podmínek. Nájemce, který není spotřebitelem, nemá právo od smlouvy popsaným způsobem odstoupit. 

 

 1. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a nájemce je povinen bez zbytečného odkladu vrátit předmět nájmu pronajímateli.

 

 1. Vzhledem k povaze služeb, jež pronajímatel nájemcům nabízí, kdy je nezbytné, aby byly služby poskytnuty nájemci ještě před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy podle odst. 1 tohoto článku, nájemce výslovně souhlasí s tím, že pronajímatel bude plnit nájemci ještě před uplynutím této lhůty.

 

 1. Nájemce ponese v případě odstoupení od smlouvy náklady spojené s navrácením předmětu nájmu zpět pronajímateli. Nájemce je v tomto případě povinen využít takový prostředek doručení předmětu nájmu, který nezpůsobí na předmětu nájmu škodu či jej jinak neznehodnotí. Výše nákladů spojených s vrácením předmětu nájmu je odvozena od způsobu doručení předmětu nájmu pronajímateli. V případě odstoupení od smlouvy dále nájemce uhradí poměrnou část nájemného odpovídající počtu dní a hodin, po který měl předmět nájmu ve své dispozici. Rozhodným okamžikem pro výpočet poměrné ceny nájemného je okamžik vrácení předmětu nájmu pronajímateli.

 

 1. Nájemce se může se svými případnými stížnostmi týkajícími se jeho práv jakožto spotřebitele obrátit na pronajímatele a také na příslušné orgány České obchodní inspekce (www.coi.cz). Nájemce má taktéž právo obrátit se kdykoliv na příslušné obecné soudy.

 

XI.

Ochrana osobních údajů

Ochrana a zpracování osobních údajů ze strany pronajímatele se řídí Informacemi o zpracování a ochraně osobních údajů, jež jsou dostupné na webu www.rental.dvamluvci.cz.

 

XII.

Rozhodné právo

Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem se řídí českým právním řádem. Pro případ sporů ze vzájemných vztahů vyplývajících se sjednává jurisdikce českých soudů.

 

XIII. 

Závěrečná ustanovení

Účastníci smlouvy prohlašují, že si tyto všeobecné obchodní podmínky důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
Příloha č. 1 - Formulář pro odstoupení od Smlouvy

 

Adresát: 

DVA MLUVČÍ, s.r.o.
se sídlem: Kukučínova 799/10
709 00 Ostrava – Hulváky


Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Číslo objednávky:

Jméno a příjmení:

Adresa:

E-mailová adresa:

Datum, kdy měla být technika vydána:

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

Prohlašuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nájmu.

 

Datum:

 

Podpis: